20 Aprilie, 2019

Schimbarea orei iarna și vara ar putea fi eliminată. Cine va lua decizia?

a votat o rezoluție împotriva schimbării orei de vară și de iarnă, referitoare la Directiva 2000/84/CE. Din cei 549 de deputați prezenți, o majoritate de 384 a votat pentru renunțarea la acest program și revenirea la un singur orar, conform orei de iarnă, care ar urma să fie aplicat pe tot parcursul anului calendaristic.

În acest moment, fiecare stat își va prezenta propria variantă, Parlamentul European cerând, astfel, Comisiei Europene să facă evaluarea corespunzătoare și să propună modificarea sistemului actual: “Invită Comisia să realizeze o evaluare temeinică a Directivei 2000/84/CE și, dacă este necesar, să prezinte o propunere de revizuire a acesteia”, se mai arată în Rezoluţia Parlamentului European din 8 februarie 2018, referitoare la dispozițiile privind schimbarea orei.

Prima solicitare de anulare a schimbării orarului de iarnă cu cel de vară a aparținut Lituaniei, care a susținut că majoritatea oamenilor consideră că e un impediment să își schimbe ceasurile de două ori pe an. Alți deputați și organizații au adus apoi, în Parlament, alte argumente privind această modificare a programului, spunând că efectele nocive asupra sănătății sunt mult mai mari decât cele aproape insignifiante pe care le-ar aduce în privința reducerii consumului de energie.

De altfel, schimbarea orei de vară cu cea de iarnă a fost propusă în secolul XVIII de Benjamin Franklin, primele țări care au și adoptat-o, în 1916, ca necesitate de război, fiind Germania și Austro-Ungaria. România s-a aliniat la adoptarea schimbării odată cu celelalte state din Antantă, în 1917, dar în 1943 programul a fost suspendat. În anii ’70 a apărut din nou această necesitate, de data aceasta ca urmare a adoptării unor măsuri de reducere a consumului de energie. În 1979 s-a stabilit că în ultima duminică din martie, oamenii să își dea ceasurile cu o oră înainte. 

Documentar: Directiva 2000/84/CE privind dispozițiile referitoare la orarul de vară

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei, având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat,

întrucât:

(1) A opta Directivă 97/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 1997 privind dispozițiile referitoare la orarul de vară a introdus o dată și o oră comune în toate statele membre pentru începutul și încheierea orarului de vară pentru anii 1998, 1999, 2000 și 2001.

(2) Dat fiind că statele membre aplică dispozițiile referitoare la orarul de vară, este important pentru funcționarea pieței interne să se stabilească în continuare o dată și o oră comune pentru începutul și încheierea orarului de vară valabile în spațiul comunitar.

(3) Perioada orarului de vară, apreciată de statele membre ca fiind cea mai potrivită, este cuprinsă între sfârșitul lui martie și sfârșitul lui octombrie; este necesar, în consecință, să se mențină această perioadă.

(4) Buna funcționare a anumitor sectoare, nu numai a celui de transport și a celui de comunicații, dar și a altor sectoare ale industriei, necesită o programare stabilă pe termen lung. În consecință, este oportun ca dispozițiile privind orarul de vară să se stabilească pentru o perioadă nedeterminată.

Articolul 4 din Directiva 97/44/CE prevede în această privință ca Parlamentul European și Consiliul să adopte până la 1 ianuarie 2001 regimul aplicabil începând cu 2002.

(5) Din motive de claritate și de precizie a informației, este necesar să se publice la fiecare cinci ani calendarul de punere în aplicare a orarului de vară pentru următorii cinci ani.

(6) Este necesar, în , să se urmărească aplicarea prezentei directive pe baza unui raport prezentat de către Comisie Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social asupra implicațiilor prezentelor dispoziții în toate sectoarele în cauză. Acest raport trebuie să se bazeze pe informațiile comunicate de către statele membre Comisiei în timp util, pentru a permite prezentarea raportului menționat la termenul fixat.

(7) Dat fiind că armonizarea completă a calendarului pentru orarul de vară în vederea facilitării transporturilor și comunicațiilor nu poate fi realizată în mod suficient de către statele membre și poate fi, aşadar, realizată mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate lua măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 din tratat. Prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru a atinge aceste obiective.

(8) Din motive de ordin geografic, dispozițiile comune referitoare la orarul de vară nu ar trebui să se aplice teritoriilor de peste mări ale statelor membre,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

În sensul prezentei directive, „orar de vară” reprezintă acea perioadă din an în timpul căreia ceasul se dă cu 60 de minute înainte în raport cu restul anului.

Articolul 2

Începând cu anul 2002, orarul de vară începe, în fiecare stat membru, la ora 1 a dimineții, în timp universal, în ultima duminică din martie.

Articolul 3

Începând cu anul 2002, orarul de vară se încheie, în fiecare stat membru, la ora 1 a dimineții, în timp universal, în ultima duminică din octombrie.

Articolul 4

Comisia publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (5), pentru prima dată la data publicării prezentei directive și, ulterior, din cinci în cinci ani, o comunicare conținând calendarul cu datele de început și de încheiere ale orarului de vară pentru următorii cinci ani.

Articolul 5

Comisia raportează Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social, până la 31 decembrie 2007, cu privire la consecințele dispozițiilor prezentei directive asupra sectoarelor avute în vedere.

Raportul are la bază informațiile comunicate Comisiei de către fiecare stat membru până la 30 aprilie 2007.

În continuarea concluziilor raportului, Comisia prezintă, dacă este cazul, propuneri adecvate.

Articolul 6

Prezenta directivă nu se aplică teritoriilor de peste mări ale statelor membre.

Articolul 7

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până la 31 decembrie 2001. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 8

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 9

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 ianuarie 2001.

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu

photolifeway.com

gas-energy.com.ua

http://pharmacy24.com.ua