22 Martie, 2019

Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, din 17.12.2013, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 806 din 19.12.2013 ().

În vigoare de la 19.12.2013

CAPITOLUL I
Încasarea veniturilor bugetare

1.1.
(1) Sumele aferente impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor obligaţii către bugetul general consolidat, cu termene de plată scadente până la finele anului 2013, se achită de către persoanele juridice şi fizice prin virament potrivit programului stabilit de instituţiile de credit sau unităţile Trezoreriei Statului, după caz, la care au conturile deschise, astfel încât sumele respective să fie încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului, până la data de 31 decembrie 2013.
(2) Instituţiile de credit vor lua măsuri pentru asigurarea decontării tuturor ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a sumelor în numerar achitate de persoanele fizice către bugete, potrivit convenţiilor încheiate în acest scop cu unităţile subordonate ale Ministerului Finanţelor Publice, cu autorităţile administraţiei publice locale sau cu alte instituţii publice, după caz, prezentate de către clienţi, astfel încât, până la data de 31 decembrie 2013, sumele respective să fie încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

1.2.
(1) Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat de către contribuabili, cu termene scadente până la finele anului 2013, pot fi achitate în numerar la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului sau ale instituţiilor publice beneficiare, după caz, până la data de 30 decembrie 2013 inclusiv, cu excepţia perioadei 25-27 decembrie 2013, în care nu se fac încasări în numerar.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în data de 27 decembrie 2013, unităţile Trezoreriei Statului încasează în numerar impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

1.3.
 Sumele încasate în numerar de către instituţiile publice sau de către agenţii fiscali, reprezentând venituri bugetare sau venituri proprii ale bugetelor instituţiilor publice, vor fi depuse în conturile de venituri bugetare sau de disponibilităţi, după caz, cărora acestea li se cuvin, până la data de 30 decembrie 2013 inclusiv. Eventualele venituri încasate în numerar de către instituţiile publice în data de 30 decembrie 2013 se depun în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, în data de 6 ianuarie 2014, şi se înregistrează ca venituri ale anului 2013, cu data de 31 decembrie 2013.

1.4.
(1) Instituţiile publice care încasează venituri datorate bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului asigurărilor sociale de stat, după caz, în conturile 50.32 “Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat”, 50.33 “Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale”, 50.34 “Disponibil din sume colectate pentru bugetul asigurărilor sociale de stat” şi 50.42 “Disponibil din sume colectate de unităţile administrativteritoriale pentru alte bugete” au obligaţia să vireze veniturile respective la subdiviziunile de venituri ale bugetelor cărora acestea li se cuvin, până la data de 30 decembrie 2013 inclusiv.
(2) Eventualele sume încasate în conturile prevăzute la alin. (1), în perioada 30-31 decembrie 2013, se virează în conturile corespunzătoare de venituri bugetare pe data de 6 ianuarie 2014 şi reprezintă venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului asigurărilor sociale de stat, după caz, pe anul 2013. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica “Data emiterii” se va înscrie 31 decembrie 2013.

1.5.
 La nivelul unităţilor Trezoreriei Statului care nu funcţionează cu casierii-tezaur nu pot rămâne sume în numerar la finele anului 2013. Sumele în numerar încasate în data de 30 decembrie 2013 se depun integral la finele zilei la instituţiile de credit la care acestea îşi au deschise conturile de disponibil.

1.6.
(1) În cursul lunii decembrie 2013, organele fiscale competente vor lua măsurile necesare pentru clarificarea şi distribuirea, până la finele anului, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, a tuturor sumelor încasate în conturile unice reprezentând obligaţii fiscale prevăzute prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sumele încasate în perioada 30-31 decembrie 2013 în contul 20.47.01.01 “Venituri ale bugetului de stat – Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” şi în contul 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire” se distribuie de către organele fiscale competente, în data de 6 ianuarie 2014, şi se transferă în aceeaşi zi de către unităţile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, ca operaţiuni ale anului 2013, cu data de 31 decembrie 2013.
(3) Eventualele sume încasate în conturile unice, rămase neclarificate la finele anului 2013, pot fi distribuite/compensate din oficiu de către organele fiscale competente în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  pentru aprobarea  de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 10 ianuarie 2014, cu data operaţiunii 31 decembrie 2013. La data de 10 ianuarie 2014, după efectuarea distribuirilor/compensărilor din oficiu, eventualele sume rămase în soldul contului 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire” vor fi transferate de organele fiscale în contul 22.47.03.02 “Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat – Contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire”. După efectuarea acestei operaţiuni, contul 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire” nu poate prezenta sold.
(4) Pentru operaţiunile prevăzute la alin. (3) organele fiscale competente vor transmite unităţilor Trezoreriei Statului fişiere distincte, purtând data de 31 decembrie 2013, care vor fi înregistrate de unităţile Trezoreriei Statului ca operaţiuni ale anului 2013.
(5) La finele anului 2013, în contul 20.47.01.01 “Venituri ale bugetului de stat – Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” şi în 22.47.03.02 “Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat – Contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire” pot rămâne numai sumele virate în cuantum mai mare decât suma obligaţiilor fiscale datorate, după efectuarea tuturor operaţiunilor de distribuire, inclusiv de compensare din oficiu.

1.7.
(1) Pe data de 6 ianuarie 2014, cotele defalcate din impozitul pe venit sistate în condiţiile legii, aflate în soldul contului 20.04.01.02 “Veniturile bugetului de stat – Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire”, se transferă de unităţile Trezoreriei Statului, pe bază de notă contabilă, în contul 20.04.01.01 “Veniturile bugetului de stat – Cote defalcate din impozitul pe venit” deschis pe codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale pentru care a fost sistată alimentarea bugetului local, ca operaţiune a anului 2013, efectuată cu data de 31 decembrie 2013.
(2) Cotele defalcate din impozitul pe venit transferate la finele anului 2013 în condiţiile alin. (1) se repun la data de 6 ianuarie 2014 în contul 20.04.01.02 “Veniturile bugetului de stat – Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire” din contul 20.04.01.01 “Veniturile bugetului de stat – Cote defalcate din impozitul pe venit”, ambele conturi fiind deschise pe codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale pentru care a fost sistată alimentarea bugetului local, ca operaţiuni ale anului 2014. Cotele defalcate din impozitul pe venit repuse în contul 20.04.01.02 “Veniturile bugetului de stat – Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire” vor fi alocate bugetelor locale în condiţiile actelor normative care au stat la baza sistării acestora.

1.8.
 Cotele defalcate din eventualele sume reprezentând impozit pe venit distribuit de către organele fiscale în conformitate cu prevederile pct. 1.6  se calculează şi se virează în conturile cărora li se cuvin pe data de 13 ianuarie 2014, ca operaţiune a anului 2014.

1.9.
(1) Veniturile bugetare încasate în numerar de către unităţile vamale în perioada 30 decembrie 2013-5 ianuarie 2014 se depun la unităţile Trezoreriei Statului pe data de 6 ianuarie 2014, pe bază de chitanţe pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii întocmite distinct pentru perioada 30-31 decembrie 2013 şi, respectiv, pentru perioada 1-5 ianuarie 2014.
(2) Sumele depuse în numerar pentru perioada 30-31 decembrie 2013 se înregistrează ca venituri bugetare ale anului 2013, cu data de 31 decembrie 2013, iar sumele depuse pentru perioada 1-5 ianuarie 2014 se înregistrează ca venituri bugetare ale anului 2014, cu data de 6 ianuarie 2014.

1.10.
 Garanţiile în valută depuse la unităţile vamale, aflate în conturi deschise la instituţii de credit, se reportează în anul următor pentru a fi utilizate în scopul pentru care au fost constituite.


privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013 pot fi consultate integral în – noul serviciu de documentare legislativă realizat de .

Fara comentarii

Scrie un comentariu

http://lkredit.com.ua

у нас chemtest.com.ua

agroxy.com