Monitorul Oficial, Partea I 116/2013  

 • Precizări pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2013, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

 • Ordin privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2013, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I 115/2013  

 • Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Handicapaţilor Fizici Judeţul Harghita ca fiind de utilitate publică

 • Decizie privind înfiinţarea Comitetului tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare

 • Ordin pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mitea Ilie Dumitru Haralambie din funcţia publică de prefect al judeţului Neamţ în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Lazăr George

 • Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Selamet Iucsel

 • Decizie pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 104/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice

 • Ordin pentru prorogarea termenului prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.330/880/2012 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 • Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.334/878/2012 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 28 februarie 2013

Monitorul Oficial, Partea I 114/2013  

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (4), art. 10 alin. (2), art. 15 alin. (5), art. 17 alin. (1) lit. d) şi e), art. 88 alin. (1), art. 91 şi ale art. 931 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1082 şi ale art. 1085 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 teza întâi din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi ale art. 29 alin. (7), art. 40 lit. f) şi art. 46 alin. (1), (12) şi (13) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Ordonanţă de urgenţă pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006

Monitorul Oficial, Partea VI 41/2013  

 • anunţuri de participare la licitaţie deschisă – S.C. Adecco Resurse Umane S.R.L., Bucureşti, codurile CPV: 55110000-4 – Servicii de cazare la hotel; 55300000-3 – Servicii de restaurant şi de servire a mâncării

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Racoviţa, Racoviţa, judeţul Timiş, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 93.066 mp

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, obiectul concesiunii: teren de 52 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi- Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, obiectul concesiunii: teren de 52 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Valea Mare, Valea Mare, judeţul Olt, obiectul concesiunii: teren arabil în suprafaţă de 70,9310 ha

 • concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Judeţean Brăila, Brăila, judeţul Brăila, contract de concesiune pentru terenul în suprafaţă de 503,36 ha

 • concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Judeţean Brăila, Brăila, judeţul Brăila, contract de concesiune pentru terenul în suprafaţă de 599,84 ha

 • concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Judeţean Brăila, Brăila, judeţul Brăila, contract de concesiune pentru terenul în suprafaţă de 506,17 ha

 • concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Priboieni, Priboieni, judeţul Argeş, contract de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I 113/2013  

 • Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2012 pentru modificarea art. 143 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, precum şi pentru prelungirea până la 28 februarie 2013 a prevederilor acesteia şi a termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.280/2012 pentru modificarea art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, precum şi pentru prelungirea până la data de 28 februarie 2013 a aplicării prevederilor acesteia

 • Program de pregătire profesională continuă aferent anului 2013

 • Hotărâre privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2013

 • Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente memoriale/funerare, grupa valorică B, a imobilului “Mormântul magistratului Constantin Crupenschi” din Cimitirul “Eternitatea”, parcela 12/1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

 • Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială “Medico Science” – S.R.L. pentru activitatea de bancă de celule stem hematopoietice din sângele placentar, mostre de sânge din cordonul ombilical, mostre de ţesut din cordonul ombilical şi celule stem mezenchimale din ţesutul cordonului ombilical

 • Ordin privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012

 • Rectificare privind Hotărârea Guvernului nr. 43/2013

 • Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012

Monitorul Oficial, Partea I 112/2013  

 • Decizie privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

 • Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

Monitorul Oficial, Partea VI 40/2013  

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Verguleasa, Verguleasa, judeţul Olt, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 65 mp

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Timişoara, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 4.000 mp

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Dochia, localitatea Dochia, jud. Neamţ, obiectul concesiunii: două suprafeţe de teren respectiv de 463 mp teren, în vederea construirii unei locuinţe, pe o perioadă de 15 ani, şi, respectiv, de 569 mp teren, în vederea construirii unui garaj

Monitorul Oficial, Partea I 111/2013  

 • Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

 • Normă tehnică pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică

 • Ordin pentru acreditarea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ

 • Ordonanţă de urgenţă privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 • Hotărâre privind numirea directorului general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES

 • Hotărâre privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 • Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 163/2012 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică

 • Ordin pentru publicarea Acordului dintre autoritatea competentă din România şi autoritatea competentă din Confederaţia Elveţiană, semnat la Berna la 6 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2012, cu privire la litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, pentru amendarea Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată la Bucureşti la 25 octombrie 1993

 • Ordin privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordin privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 • Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu

 • Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate

 • Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 29/1994 privind stabilirea organizaţiilor internaţionale la care participă Parlamentul României

 • Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

 • Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 • Acord cu privire la litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, pentru amendarea Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată la Bucureşti la 25 octombrie 1993

Monitorul Oficial, Partea VI 39/2013  

 • concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Oraşului Petrila, judeţul Hunedoara, concesiune de bunuri proprietate publică

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Murfatlar, judeţul Constanţa, concesionarea unui teren în suprafaţă de 333 mp, pentru amenajare spaţiu comercial şi de prestări servicii auto

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Săcălăşeni, localitatea Săcălăşeni, judeţul Maramureş, concesionare teren în suprafaţă de 2.087.331 mp, proprietatea privată a comunei Săcălăşeni, în vederea realizării investiţiei “Complex Turistic Rezidenţial – MARAMUREŞ GOLF RESORT”

Monitorul Oficial, Partea I 110/2013  

 • Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în data de 25 februarie 2013

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 125, art. 126, art. 127 şi art. 150 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. I pct. 25 din Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 725 alin. 3 din Codul de procedură civilă şi ale art. XXVI din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Ordin privind desemnarea unui compartiment specializat în domeniul infrastructurilor critice naţionale/ infrastructurilor critice europene, condus de un ofiţer de legătură pentru securitate

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

 • Decizie pentru eliberarea domnului Victor Opaschi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 • Decizie privind numirea domnului Victor Opaschi în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte

 • Decizie pentru numirea domnului Manuel Marian Donescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizie pentru numirea domnului Maricel Popa în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizie pentru numirea doamnei Anca-Laura Ionescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizie pentru numirea domnului Ilie Botoş în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului de către domnul Ionuţ Sebastian Iavor

 • Decizie privind eliberarea domnului Dumitru Nancu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

 • Decizie privind eliberarea domnului Emil Popa din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

 • Decizie privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Rectificare privind anexa la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 4.048/2012

Monitorul Oficial, Partea I 109/2013  

 • Decizie asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. e), art. 4 şi art. 5 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 196 lit. h) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 12 alin. (2) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor*)

 • Metodologie privind evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

 • Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român şi a baremului medical aferent

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor*)

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011

 • Ordin privind aprobarea Criteriilor specifice de performanţă pentru evaluarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a comandanţilor unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

Monitorul Oficial, Partea VI 38/2013  

 • anunţuri de participare la negociere cu publicare prealabilă – S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA – S.A., punct de lucru Mintia, loc. Mintia, Vulcan, judeţul Hunedoara, codul CPV: 09123000-7 – Gaze naturale

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Jegălia, comuna Jegălia, judeţul Călăraşi, obiectul concesiunii: suprafeţe de teren

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Judeţean Tulcea, cu sediul în Tulcea, obiectul concesiunii îl constituie “Imobilul Calica” şi terenul aferent

Monitorul Oficial, Partea I 108/2013  

 • Ordin pentru completarea art. 19 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public

 • Hotărâre privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Academiei Române – Filiala Iaşi, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

 • Decret privind acreditarea unui ambasador

 • Decret privind acreditarea unui ambasador

 • Decret privind acreditarea unui ambasador

 • Ordin privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”

Monitorul Oficial, Partea I 107/2013  

 • Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 • Decret privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 • Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical generalist” şi “asistent medical de farmacie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Dr. Bălin Alexandru” din municipiul Mediaş

 • Ordin privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A a imobilului “Casa Avramide”, azi “Muzeul de Ştiinţele Naturii”, Str. Progresului nr. 32, municipiul Tulcea, judeţul Tulcea

 • Ordin privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A a imobilului “Fostul Palat al Paşei de la Tulcea”, azi “Muzeul de Artă”, str. Grigore Antipa nr. 2, municipiul Tulcea, judeţul Tulcea

 • Ordin privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A a imobilului “Ansamblul conacului Petre P. Carp” din comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi

 • Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical generalist” şi “asistent medical de farmacie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” din localitatea Călan

 • Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “electric”, calificarea profesională “tehnician metrolog”, domeniul “electronică automatizări”, calificarea profesională “tehnician operator telematică” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Energetic nr. 1 din municipiul Târgu Jiu

 • Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea profesională “agent de turism – ghid” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Economic “Emanuel Gojdu” din municipiul Hunedoara

 • Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “electronică automatizări”, calificarea profesională “tehnician operator tehnică de calcul” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Domnul Tudor” din municipiul Drobeta-Turnu Severin

Monitorul Oficial, Partea I 106/2013  

 • Legea bugetului de stat pe anul 2013

 • Decret privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2013

 • Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “electronică automatizări”, calificările profesionale “tehnician aparate electromedicale”, “tehnician în echipamente biomedicale”, domeniul “construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, calificările profesionale “topograf în construcţii”, “tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii “Constantin Brâncuşi” din municipiul Craiova

 • Procedură de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezerviştii chemaţi la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război

 • Ordin privind aprobarea Procedurii de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezerviştii chemaţi la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război

 • Ordin privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

 • Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “electric”, calificarea profesională “tehnician electrician electronist auto” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Transporturi Auto din municipiul Drobeta-Turnu Severin

 • Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “umanist”, specializarea “filologie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Particular “Vasile Goldiş” din municipiul Arad

 • Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “protecţia mediului”, calificarea profesională “tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul “Emil Racoviţă” din municipiul Braşov

 • Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Planeta Copiilor” din municipiul Bucureşti

 • Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Harul” din municipiul Lugoj

 • Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “turism şi alimentaţie”, calificările profesionale “asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie”, “tehnician nutriţionist” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional Economic “Gheorghe Chiţu” din municipiul Craiova

Monitorul Oficial, Partea VI 37/2013  

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa, concesionarea unui imobil în suprafaţă de 342 mp, aparţinând domeniului public al oraşului Titu, în vederea desfăşurării activităţilor de preparare şi servire hrană pentru elevii instituţiilor de învăţământ din oraş

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Bârnova, judeţul Iaşi, concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 114,70 m.p. în vederea realizării unui cabinet medical

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Petriş, jud. Arad, concesiune teren în vederea dezvoltării şi administrării unui centru multifuncţional de interes comunitar

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa, concesionarea unui teren în suprafaţă de 50 mp aparţinând domeniului public al oraşului Titu, pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ şi prestări servicii

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa, concesionarea unui teren în suprafaţă de 80 mp, aparţinând domeniului public al oraşului Titu, pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ şi prestări servicii

Monitorul Oficial, Partea I 105/2013  

 • Decizie pentru numirea domnului Dumitru Dan Enache în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Ordin referitor la măsuri privind siguranţa ascensoarelor de persoane

 • Decret privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

 • Hotărâre pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete

 • Hotărâre privind numirea unui consul general

 • Hotărâre privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Decret privind conferirea unor decoraţii

 • Hotărâre pentru declasificarea art. 1 alin. (1) şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. S-410/2011 privind reglementarea unor măsuri în vederea asigurării de servicii necesare Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 433/2010 pentru înscrierea Ansamblului monumental “Memorialul Holocaustului” în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea în administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”

 • Decizie privind numirea domnului Dragoş Ionuţ Bănescu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Taraş Răzvan Ioan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Monitorul Oficial, Partea I 104/2013  

 • Metodologie de monitorizare a pieţei gazelor naturale

 • Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei gazelor naturale

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 • Hotărâre pentru completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

 • Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile cu modificări semnificative de capacitate şi pentru instalaţiile care îşi încetează parţial sau total funcţionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020

 • Ordin privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

 • Procedură şi condiţii de restituire a accizei şi a taxei pe valoarea adăugată aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free

 • Ordin privind aprobarea Procedurii şi condiţiilor de restituire a accizei şi a taxei pe valoarea adăugată aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free

Monitorul Oficial, Partea VI 36/2013  

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Bălţeşti, Bălţeşti, judeţul Prahova, concesionarea suprafeţei de 200 ha. islaz, situat în comuna Bălţeşti, sat Podenii Vechi

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, concesionarea suprafeţei de 400 ha, pajişti comunale

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria comunei Horleşti, localitatea Horleşti, judeţul Iaşi, concesionarea suprafeţei de teren de 13 hectare, în extravilanul satului Bogdăneşti, comuna Horleşti

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Nufăru, judeţul Tulcea, concesionarea unui teren în suprafaţă de 17.500 mp, cu destinaţia “Activităţi sportive – poligon de tir, ATV-uri, motocros şi alpinism de agrement”

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Sasca Montană, judeţul Caraş-Severin, concesionarea suprafeţei de 10.000 m.p. din terenul extravilan Slatina Nera, aparţinând domeniului privat al comunei, pentru înfinţarea unei balastiere

Monitorul Oficial, Partea I 103/2013  

 • Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice

Monitorul Oficial, Partea I 102/2013  

 • Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

Monitorul Oficial, Partea I 101/2013  

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II – art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Monitorul Oficial, Partea I 100/2013  

 • Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria arheologie, grupa valorică A, a imobilului “Casa monahală” (stăreţia veche), satul Măxineni, comuna Măxineni, la 9 km N-N-E de sat, pe malul drept al Siretului, judeţul Brăila

 • Ordin privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului “Ferma agricolă Perieţi”, satul Perieţi, comuna Perieţi, judeţul Ialomiţa

 • Ordin privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului Fabrica de pâine “Traiul”, str. Maramureş nr. 4, municipiul Craiova, judeţul Dolj

 • Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2013

 • Decizie referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (5) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, astfel cum a fost completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale, cu referire expresă la sintagma “care include şi taxa pe valoarea adăugată”

 • Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exerciţiului financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

 • Ordin privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012

 • Ordin privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia

Monitorul Oficial, Partea VI 35/2013  

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Negreşti, judeţul Neamţ, concesionarea unui teren în suprafaţa totală de 97,12 ha, cu destinaţie păşune

 • anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Clubul Sportiv Municipal Ploieşti, judeţul Prahova, raport încheiat în cursul anului fiscal 2012 privind contractele de finanţre în cadrul programelor “Promovarea sportului de performanţă” şi “Sportul pentru toţi”

 • anunţuri de participare la licitaţie deschisă – S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA – S.A., Vulcan, judeţul Hunedoara, servicii de transport feroviar public – cod CPV 60210000-3

 • anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiu

 • concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Sânnicolau Român, judeţul Bihor, concesiune de bunuri proprietate publică

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Cicăneşti, Cicăneşti, judeţul Argeş, concesionarea terenurilor în suprafaţa de 186,9855 ha ocupate de islazurile comunale ale satelor Bărăşti, Cicăneşti şi Mioarele şi a terenurilor în suprafaţa de 627,6221 ha ocupate de păşunile alpine din punctele Comarnic şi Paltinu

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Pui, judeţul Hunedoara, concesionarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Pui pe o durată de 49 de ani

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov, judeţul Braşov, concesionare bunuri imobile – 3 (trei) cladiri şi 7 (şapte) anexe aferente Taberei Timişul de Sus

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, concesionarea unui teren în suprafaţă de 1,43 ha, aparţinând domeniului privat al comunei Miroslava

Monitorul Oficial, Partea I 99/2013  

 • Hotărâre privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” – S.A. şi a mandatului Ministerului Transporturilor pentru implementarea acesteia

 • Decizie privind modificarea şi completarea Deciziei prim-ministrului nr. 226/2012 pentru înfiinţarea Comitetului interministerial privind monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României din acordurile cu instituţiile financiare internaţionale

 • Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente

Monitorul Oficial, Partea I 98/2013  

 • Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2013

 • Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către doamna Elena Gabriela Eremia

 • Decizie pentru numirea doamnei Florenţa Mirela Matichescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism

 • Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizie privind eliberarea domnului Răducu Valentin Preda din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

Monitorul Oficial, Partea VI 34/2013  

 • anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, Licitaţie publică deschisă, concesionare teren în suprafaţă de 312 mp, situat în municipiul Olteniţa

 • anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, Licitaţie publică deschisă, concesionare teren în suprafaţă de 305 mp, situat în municipiul Olteniţa

 • anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, Licitaţie publică deschisă, concesionare teren în suprafaţă de 307 mp, situat în municipiul Olteniţa

 • anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, Licitaţie publică deschisă, concesionare teren în suprafaţă de 328 mp, situat în municipiul Olteniţa

 • anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesiune de bunuri proprietate publică: Licitaţie publică deschisă

 • anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, Licitaţie publică deschisă, concesionare teren în suprafaţă de 302.00 mp, situat în municipiul Olteniţa

 • anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, Licitaţie publică deschisă, concesionare teren în suprafaţă de 314 mp, situat în municipiul Olteniţa

 • anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, Licitaţie publică deschisă, concesionare teren în suprafaţă de 307 mp, situat în municipiul Olteniţa

 • anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, Licitaţie publică deschisă, concesionare teren în suprafaţă de 295 mp, situat în municipiul Olteniţa

 • anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Dorobanţu, judeţul Călăraşi, concesiune de bunuri proprietate publică: Licitaţie publică

 • anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, Licitaţie publică deschisă, concesionare teren în suprafaţă de 292 mp, situat în municipiul Olteniţa

 • anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, Licitaţie publică deschisă, concesionare teren în suprafaţă de 334 mp, situat în municipiul Olteniţa

 • anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, Licitaţie publică deschisă, concesionare teren în suprafaţă de 300 mp, situat în municipiul Olteniţa

 • anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, Licitaţie publică deschisă, concesionare teren în suprafaţă de 261 mp, situat în municipiul Olteniţa

 • anunţuri de participare la negociere directă – Comuna Budureasa, judeţul Bihor, obiectul concesiunii: Parcela în suprafaţă de 3.652 mp, topo 142/3, 142/5 Teleac

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Domneşti, judeţul Argeş, obiectul concesionării: transmiterea, în folosinţă, a spaţiului aparţinând domeniului public al comunei Domneşti, jud. Argeş, în scopul desfăşurării de activităţi medicale stomatologice şi conexe

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Târgu Jiu, judeţul Gorj, obiectul concesiunii: Teren în suprafaţă de 10 mp situat în Municipiul Târgu Jiu, destinat desfăşurării de activităţi de comerţ şi prestări servicii

Monitorul Oficial, Partea I 97/2013  

 • Hotărâre privind numirea unui membru titular al Consiliului Naţional al Audiovizualului

 • Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 • Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 • Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Oprea Rozica Alina

 • Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul Mihai Şova

 • Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului de către domnul Dănuţ-Cristian Popa

 • Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului “Conacul Jancso” din satul Ghelinţa, cartierul Ladia nr. 471, comuna Ghelinţa, judeţul Covasna

 • Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului “Casa Pompiliu Eliade” din Splaiul Independenţei nr. 74, sectorul 5, Bucureşti

 • Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului “Fosta clopotniţă”, situat în Ansamblul Bisericii “Sf. Nicolae” – Şuici, din satul Şuici, comuna Şuici, judeţul Argeş

 • Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului “Fosta bolniţă”, situat în ansamblul Mânăstirii Cozia din Căciulata, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea

 • Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului “Palatul Arta”, actualul sediu ArCuB, Str. Batiştei nr. 14, sectorul 2, Bucureşti

 • Ordin pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010

 • Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Monitorul Oficial, Partea VI 33/2013  

 • anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Buzău, judeţul Buzău, Raport privind contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2012

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Lunguleţu, Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa, concesionarea unei suprafaţe de 60 m.p. din spaţiul unei clădiri aflate în domeniul privat al comunei, pentru activitatea de farmacie

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Galicea Mare, judeţul Dolj, concesionarea unui teren, în domeniul privat al comunei, cu suprafaţa de 800.000,00 mp păşune, destinat realizării unui parc fotovoltaic

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Racoviţeni, judeţul Buzău, concesionare teren

Monitorul Oficial, Partea I 96/2013  

 • Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 350 de ani de la înălţarea bisericii de lemn Sfinţii Arhangheli din Rogoz, Maramureş

 • Hotărâre pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi art. 6 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

Monitorul Oficial, Partea I 95/2013  

 • Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 • Hotărâre privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

 • Metodologie privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

 • Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

 • Hotărâre privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 • Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989

 • Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Ordin privind introducerea obligativităţii deţinerii vizei de tranzit aeroportuar pentru cetăţenii Republicii Arabe Siriene care tranzitează aeroporturile din România

 • Ordin pentru modificarea Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012

 • Procedură privind echivalarea vechimii în domeniul financiar-contabil şi a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului ştiinţific de doctor obţinut în domeniul “contabilitate”

 • Hotărâre pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea vechimii în domeniul financiar-contabil şi a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului ştiinţific de doctor obţinut în domeniul “contabilitate”

Monitorul Oficial, Partea VI 32/2013  

 • anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Constanţa, judeţul Constanţa, activităţi culturale, educative, sportiveactivităţi culturale, educative, sportive

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Tomşani, judeţul Prahova, obiectul concesiunii: Balta Măgula, suprafaţa de luciu apă propusă pentru concesionare este de 11,67 ha

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, obiectul concesiunii: suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, în scopul amplasării unor construcţii provizorii în vederea comercializării presei

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Judeţean Bacău, judeţul Bacău, obiectul concesiunii: imobil-teren cu suprafaţa totală de 3.899 mp

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Cerna, judeţul Tulcea, obiectul concesiunii: terenuri cu suprafaţa de 2.000 mp, 10.000 mp, 6.972 mp, pentru înfiinţarea unei ferme zootehnice

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Gherla, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 3.000 mp

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Hărău, judeţul Hunedoara, obiectul concesiunii: teren în suprafaţa de 103.800 mp

 • concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Hoceni, judeţul Vaslui, concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I 94/2013  

 • Amendament convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 octombrie 2012 şi la Bruxelles la 26 noiembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 171/2005

 • Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 octombrie 2012 şi la Bruxelles la 26 noiembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Ordin privind stabilirea preţurilor pentru furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale în oraşul Motru, judeţul Gorj, realizată de furnizorul de ultimă instanţă Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – S.A.

 • Decizie privind retragerea Licenţei nr. 676/2006 de furnizare a gazelor naturale în localitatea Motru aparţinătoare municipiului Motru, judeţul Gorj, acordată Societăţii Comerciale BEN & BEN – S.A.

 • Decizie privind desemnarea Societăţii Comerciale GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – S.A. ca furnizor de ultimă instanţă în oraşul Motru, judeţul Gorj

 • Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Decret privind conferirea unor decoraţii

Monitorul Oficial, Partea I 93/2013  

 • Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizie privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere audiovizuale prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R. – A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, precum şi desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor de Audiovizual (U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere

 • Norme metodologice privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Normă metodologică privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

 • Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

 • Norme de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale

 • Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale

 • Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar

 • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar

Monitorul Oficial, Partea VI 31/2013  

 • concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Primăria Oraşului Horezu, judeţul Vâlcea, delegare a Serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat şi apă caldă de consum

 • concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Verguleasa, Verguleasa, judeţul Olt, concesiune de bunuri proprietate publică

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Petrila, judeţul Hunedoara, obiectul concesiunii: două parcele de teren S1 = 1.925 mp, S6 = 1.095 mp

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comişani, Comişani, judeţul Dâmboviţa, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 159.500 mp

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Comunei Beliu, cu sediul în localitatea Beliu, judeţul Arad, obiectul concesiunii: teren-proprietate privată în suprafaţă de 20.000 mp

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ-Teritorială a oraşului Moldova Nouă, cu sediul în oraşul Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin, concesionarea unor imobile-terenuri, pentru construirea unor spaţii comerciale şi case familiale

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Comunei Beştepe, judeţul Tulcea, concesionarea unei suprafeţe de teren de 1.000 mp, pentru înfiinţarea unei livezi pomicole

 • anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Covasna prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, judeţul Covasna, activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului, a persoanelor cu handicap, precum şi care desfăşoară activităţi de îngrijire socio-medicală

 • anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Covasna prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, cu sediul în Sf. Gheorghe, judeţul Covasna, activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, a persoanelor cu handicap, de prevenire a instituţionalizării precum şi care desfăşoară activităţi de îngrijire socio-medicală

Monitorul Oficial, Partea I 92/2013  

 • Norma sanitară veterinară care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale

 • Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale

 • Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013

 • Decizie referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2013

 • Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

Monitorul Oficial, Partea I 91/2013  

 • Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 • Lista privind partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care au depus până la data de 11 februarie 2013 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmit cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 3 februarie 2013, listă care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 • Ordin privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, “Medium Term Notes” printr-o emisiune de obligaţiuni denominată în dolari SUA, în sumă de minimum 500 milioane dolari SUA şi maximum 1,5 miliarde dolari SUA, cu o scadenţă de minimum 10 ani, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 • Normă metodologică pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

 • Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea VI 30/2013  

 • anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Buzău, Buzău, judeţul Buzău, domenii: sport, tineret, educaţie, turism, cultură

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Agapia, judeţul Neamţ, obiectul concesiunii: suprafaţa de 205 ha păşune proprietate privată

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Floreşti, judeţul Cluj, obiectul concesiunii: teren intravilan având suprafaţa de 99.655 mp

 • concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Oraşului Petrila, Petrila, judeţul Hunedoara, obiectul concesiunii: două parcele de teren S2 = 3.943 mp, S6 = 101.33 mp

 • concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Mărăşeşti, Mărăşeşti, judeţul Vrancea, concesiune de bunuri proprietate publică (licitaţie publică deschisă pentru imobilul fostă CT4)

 • concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Bălţeşti, Bălţeşti, judeţul Prahova, concesionarea suprafeţei de 17 ha teren în vederea construirii unei centrale
  fotovoltaice

Monitorul Oficial, Partea I 90/2013  

 • Decizie pentru numirea domnului Radu-Ionel Puchiu în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012

 • Decizie pentru numirea doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizie privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 • Decizie pentru eliberarea domnului Radu-Ionel Puchiu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 44/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

 • Decizie privind numirea domnului Dănuţ Săndulescu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Decizie asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ale art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice*)

 • Ordin pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k),l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011

 • Decizie pentru eliberarea doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Ordin pentru aprobarea listei unităţilor sanitare care realizează activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi

 • Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013

Monitorul Oficial, Partea I 89/2013  

 • Lege privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping

 • Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor*)

 • Decizie privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea Comercială AEGON Asigurări de Viaţă – S.A. către Societatea Comercială AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Ĺycie – S.A. – Polonia şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale AEGON Asigurări de Viaţă – S.A.

 • Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi încetarea activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale “VNT Broker de Asigurare” – S.R.L.

Monitorul Oficial, Partea VI 29/2013  

 • concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Comunei Priboieni, Priboieni, judeţul Argeş, concesionarea unui teren în suprafaţă de 80 ha, având categoria de folosinţă păşune

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Ilia, Ilia, judeţul Hunedoara, concesionarea unui teren în suprafaţă de 12.880 mp, pentru construirea unei baze de agrement

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Gura Râului, Gura Râului, judeţul Sibiu, concesionarea unui teren păşune în suprafaţă de 149.619 mp, aflat în inventarul domeniului privat al UAT

Monitorul Oficial, Partea I 88/2013  

 • Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărâre privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

 • Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Memorandum de înţelegere între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informaţii şi cooperarea în domeniul reglementării activităţilor nucleare desfăşurate în scopuri paşnice

 • Hotărâre privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informaţii şi cooperarea în domeniul reglementării activităţilor nucleare desfăşurate în scopuri paşnice, semnat la Viena la 19 septembrie 2012

 • Hotărâre privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre privind modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012

 • Hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova

 • Hotărâre pentru modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 49/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

 • Hotărâre privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 • Ordin pentru aprobarea Regulamentului educaţiei fizice militare

 • Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei “Clubul Diplomatic Bucureşti” ca fiind de utilitate publică

Monitorul Oficial, Partea I 88bis/2013  

 • Regulamentul educaţiei fizice militare

Monitorul Oficial, Partea I 87/2013  

 • Ordin pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

 • Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară

 • Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 • Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 • Decizie pentru numirea domnului Vlad Ştefan Stoica în funcţia de şef al Cancelariei Primului-Ministru, cu rang de ministru

 • Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

Monitorul Oficial, Partea VI 28/2013  

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie, Comuna Brâncoveneşti, judeţul Mureş, concesionarea unei suprafeţe de teren de 445 ha din domeniul public al comunei Brâncoveneşti pentru realizarea lucrărilor de exploatare raţională şi întreţinere a păşunii Cica-Drâgla

 • concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local al Municipiului Vulcan, judeţul Hunedoara, concesiune de bunuri proprietate publică

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Bicaz Chei, localitatea Bicaz Chei, judeţul Neamţ, concesionarea a două spaţii din cadrul Clădirii Sediu Administrativ

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman, concesionarea unui teren extravilan în suprafaţă de 8,12 ha, aparţinând domeniului public al comunei

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sihlea, Sihlea, judeţul Vrancea, concesionarea unei suprafaţe de 150.000 mp, cu categoria de folosinţă păşune

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Făurei, satul Făurei, judeţul Neamţ, concesionarea unor terenuri în vederea asigurării serviciilor de întreţinere a acestora şi de zootehnie a păşunilor

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Judeţean Dolj, judeţul Dolj, concesionarea unui imobil constituit din clădire P + 1E cu o suprafaţă desfăşurată de 820,00 mp şi teren în suprafaţă de 1.400,00 mp, în vederea desfăşurării de activităţi medicale

Monitorul Oficial, Partea I 86/2013  

 • Ordin pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă pentru anul 2013, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund

 • Situaţia privind rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmite de către partidele politice, alianţa politică, alianţa electorală, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 9 decembrie 2012, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 • Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe ori aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I 85/2013  

 • Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

 • Decizie privind modificarea art. 16 alin. (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 459/2010 privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional

 • Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011

Monitorul Oficial, Partea VI 27/2013  

 • anunţuri de participare la licitaţie deschisă – S.C. Adecco Resurse Umane S.R.L., Bucureşti, “Program multi-regional integrat de stagii de practică pentru studenţi în vederea creşterii gradului acestora de angajabilitate”

 • anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privin regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, investiţii de interes public în domeniul reabilitării şi consolidării lăcaşelor de cult

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 145 mp

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 40 mp

 • concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Primăria Comunei Fântânele, Fântânele, judeţul Mureş, delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă al comunei Fântânele, cod CPV 65130000-3

Monitorul Oficial, Partea I 84/2013  

 • Rectificare privind Hotărârea Guvernului nr. 1.199/2012

 • Decizie privind înlocuirea unor membri ai Comisiei speciale de retrocedare

 • Ordin privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii

 • Rectificare privind Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.008 din 27 noiembrie 2012

 • Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile, cu referire la anexa nr. 1 care face parte integrantă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011, precum şi ale prevederilor art. 1 alin. (2) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

 • Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul Ioan-Nicolae Căbulea

 • Decizie pentru numirea domnului Marius Linul în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de informaţii şi protecţie internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

Monitorul Oficial, Partea I 83/2013  

 • Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse şi a acordării ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia din judeţele Constanţa, Galaţi şi Iaşi

Monitorul Oficial, Partea I 82/2013  

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) lit. C.c) din Legea dialogului social nr. 62/2011 şi ale art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decizie privind stabilirea atribuţiilor Cancelariei Primului-Ministru

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

Monitorul Oficial, Partea VI 26/2013  

 • concesiuni – anunţuri de atribuirea contractelor de concesiune – Primăria Comunei Boldu, judeţul Buzău,

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Cicârlău, judeţul Maramureş, obiectul concesiunii: păşunea comunală din satul Bârgău – 30,69 ha

 • anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – contractele de finanţare nerambursabilă încheiate între SGG-DRI şi diverşi beneficiari, domenii: cultură, educaţie, culte, tineret, minorităţi

Monitorul Oficial, Partea I 81/2013  

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

Monitorul Oficial, Partea I 80/2013  

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret pentru numirea unui judecător

Monitorul Oficial, Partea I 79/2013  

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

Monitorul Oficial, Partea I 78/2013  

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Ordin privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

Monitorul Oficial, Partea I 77/2013  

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Rectificare privind Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

Monitorul Oficial, Partea I 76/2013  

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Ordin privind abrogarea pct. 6 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de serviciu şi informaţiile de interes public

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

 • Decret pentru numirea unui judecător

Monitorul Oficial, Partea VI 25/2013  

 • anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţie publică – S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA – S.A., punct de lucru Mintia, loc. Mintia, Vulcan, judeţul Hunedoara, codul CPV: 35111300-8 – Extinctoare.

 • anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţie publică – S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA – S.A., punct de lucru Mintia, loc. Mintia, Vulcan, judeţul Hunedoara, codul CPV: 44163140-3 – Conducte de aburi şi apă

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Căiuţi, judeţul Bacău, obiectul concesiunii: suprafaţa de teren din T35, P808/1 – 3 ha

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consilul Local Baia, comuna Baia, judeţul Tulcea, obiectul concesiunii: suprafaţa de 30.000 mp teren, pentru realizarea investiţiei de “livadă cu pomi fructiferi”

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Nucşoara, judeţul Argeş, obiectul concesiunii: teren extravilan în suprafaţă de 150 mp

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Letca Nouă, comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu, obiectul concesiunii: teren extravilan în suprafaţă de 20,30 ha, aflat în domeniul privat al comunei

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Letca Nouă, comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu, obiectul concesiunii: teren extravilan în suprafaţă de 5,11 ha aflat în domeniul privat al comunei

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Oraşului Tismana, judeţul Gorj, obiectul concesiunii: păşuni alpine în suprafaţă totală de 222 ha, proprietate publică a oraşului

 • concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Petroşani, judeţul Hunedoara, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 1,3 mp, în scopul amplasării unui panou publicitar

Monitorul Oficial, Partea I 75/2013  

 • Decizie asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 151 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi ale art. 1 lit. a) şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 • Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Monitorul Oficial, Partea I 74/2013  

 • Decizie privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Societăţii Comerciale CADMIOM – S.R.L.

 • Decizie privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Asociaţiei pentru Dezvoltare Profesională

 • Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CBGLOB BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizie privind sancţionarea Societăţii Comerciale AVIASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizie privind sancţionarea Societăţii Comerciale BROKER INVEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Ordin privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordin pentru modificarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 69/2009

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) teza finală din cadrul titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 26 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare

 • Hotărâre pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 • Hotărâre pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

Monitorul Oficial, Partea VI 24/2013  

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Podari, Podari, judeţul Dolj, obiectul concesiunii: 4.000 mp, teren neproductiv: 4.000 mp, teren neproductiv

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Agăş, judeţul Bacău, obiectul concesiunii: suprafaţa de 210,45 ha păşune

Monitorul Oficial, Partea I 73/2013  

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. t) şi alin. (2), art. 35 alin. (1) şi (2), art. 36, art. 38 alin. (1), art. 46 alin. (2), art. 55 alin. (3), art. 88 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), art. 89, art. 91, art. 92 şi art. 95 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7, art. 14 alin. (1) teza a doua şi art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii

 • Ordin pentru completarea articolului 7 din Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare aplicabile comerţului intracomunitar cu produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 256/2006

Monitorul Oficial, Partea I 72/2013  

 • Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Decret privind numirea unui procuror

 • Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.467/2008 privind acordarea unor măsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Minieră Petrila, judeţul Hunedoara

 • Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de încetare a Convenţiei Consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2012

Monitorul Oficial, Partea VI 23/2013  

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, obiectul concesiunii: spaţiu aparţinând domeniului privat al municipiului Drăgăşani, pentru desfăşurarea de activităţi medicale, în suprafaţă de 26,01 m.p.

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, obiectul concesiunii: spaţiu aparţinând domeniului privat al municipiului Drăgăşani, pentru desfăşurarea de activitaţi medicale în suprafaţă de 21,48 m.p.

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Târgovişte, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, obiectul concesiunii: 22 mp teren, in vederea amenajării unei terase pentru comercializare produse patiserie-cofetărie

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria comunei Ciocăneşti, localitatea Ciocăneşti, judeţul Călăraşi, obiectul concesiunii: pajişti permanente, în islazul comunal, în suprafaţă totală de 454,17 hectare, destinat păşunării

Monitorul Oficial, Partea I 71/2013  

 • Decizie privind numirea domnului Adrian Gearâp în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel

 • Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel

 • Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători

 • Decizie asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizie privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Damian Drăghici

 • Decizie pentru eliberarea domnului Gheorghe Răducanu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizie privind numirea domnului Alin-Sorin Mitrică în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizie privind eliberarea domnului Alexandru Răzvan Cotovelea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene

Monitorul Oficial, Partea I 70/2013  

 • Decizia asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2 şi alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 4 tezele 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 1, 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Amendament convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 14 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 8 ianuarie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006

 • Hotărâre privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 14 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 8 ianuarie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006

 • Ordin privind publicarea Deciziei SC-5/3: Listarea endosulfanului tehnic şi a izomerilor aferenţi acestuia

 • Hotărâre pentru aprobarea Tabloului Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2013

Monitorul Oficial, Partea I 70bis/2013  

 • Tabloul Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2013

Monitorul Oficial, Partea I 69/2013  

 • Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

 • Decizie privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii Comerciale NET Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Ordin pentru aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Decret privind conferirea unor decoraţii

 • Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor

 • Decret privind conferirea Ordinului Meritul Industrial şi Comercial în grad de Comandor

Monitorul Oficial, Partea VI 22/2013  

 • anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Inspectoratul General pentru Imigrări, Bucureşti, proiect: “Integrarea RTT cu şedere legală în România prin Educaţie şi Sănătate”

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Săbăoani, judeţul Neamţ, obiectul concesiunii: teren de sport 1.069 mp

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Ciocăneşti, judeţul Călăraşi, obiectul concesiunii: pajişti permanente, în islazul comunal, în suprafaţă totală de 454,17 hectare

 • concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Caracal, judeţul Olt, obiectul concesiunii: terenuri în suprafaţă totală de 3,75 mp, pentru amplasarea a 5 panouri publicitare

Купить Сиалис 60 мг

https://progressive.ua

Рерайт текста