20 Februarie, 2019

Monitorul Oficial nr. 543, 544, 545, 546 şi 547 din 11 iulie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 543 din 11 iulie 2017 () au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței, în ansamblul său, și în special, a prevederilor art. III pct. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 12/2014, ale Legii nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței, în ansamblul său, și, în special, a prevederilor articolului unic pct. 6 din Legea nr. 117/2015, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, în ansamblul său, și, în special, a prevederilor art. 50 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 și ale Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, în ansamblul său, și, în special, a prevederilor art. I din Legea nr. 20/2015.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • privind certificarea personalului operator al stațiilor de radiocomunicații;
 • pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordinele directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.178/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud, nr. 1.154/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud, nr. 1.135/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud, nr. 1.097/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale și nr. 1.151/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud și abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.277/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Spermezeu din județul Bistrița-Năsăud;
 • pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.111/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unități administrativ-teritoriale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 544 din 11 iulie 2017 () au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995;
 • pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995;
 • pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior;
 • privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior;
 • privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și încheierea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 • pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și încheierea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 434 alin. (1) și ale art. 436 alin. (2) din Codul de procedură penală;
 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 teza finală din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și art. 10 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului General Căi Ferate Pașcani, unitate care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.10 “Acvacultura care furnizează servicii de mediu” din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;
 • privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 545 din 11 iulie 2017 () au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 și art. 6 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;
 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală cu referire la dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. f) din același act normativ;
 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 și art. 11 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • pentru aprobarea Protocolului de amendare, semnat la București la 4 noiembrie 2015 și la Sofia la 14 decembrie 2015, a Protocolului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind pregătirea personalului militar și civil pe bază de reciprocitate, semnat la Sofia la 29 martie 2000;
 • de amendare a Protocolului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind pregătirea personalului militar și civil pe bază de reciprocitate, semnat la Sofia la 29 martie 2000, din 04.11.2015.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 18 din 30 mai 2017 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală).

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 546 din 11 iulie 2017 (M.Of. nr. 546/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfășoară activități de montare și exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 547 din 11 iulie 2017 (M.Of. nr. 547/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 136/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluția legislativă potrivit căreia exercitarea funcției de verificare a legalității trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcției de judecată, precum și ale art. 342-348 din același cod.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 234/2017 pentru modificarea și completarea Procedurii privind recepția studiilor pedologice și agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare și a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 125/2017;
 • Ordinul MT nr. 707/2017 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – amendamente la anexa II la MARPOL (Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.270(69) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 22 aprilie 2016;
 • Ordinul MEN nr. 3873/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 801/2017 privind sancționarea cu amendă și retragerea autorizației de funcționare a Societății VSC INSURANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L..

***

Actele normative pot fi consultate integral în  – soft de documentare legislativă realizat de .

Despre autor  ⁄ 

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu

https://topobzor.info

http://www.profvest.com

У нашей организации популярный блог на тематику Продать просо в Львовской области www.agroxy.com