În ce condiţii se suspendă plata pensiei?

Reglementările, pe aceste cazuri, din privind sistemul unitar de pensii publice au suferit modificări recente, fapt pentru care le prezentăm cu semnalările care interesează. 

Suspendarea pensiei

În sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

a) pensionarul și-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenție de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plătește de către celălalt stat;

b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parțiale, realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II;

• Reglementarea de la această încadrare a fost modificată prin , în vigoare din data de 23 noiembrie 2017. În forma anterioară, intra aici pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parțiale, care se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. III sau IV, cu excepția consilierilor locali sau județeni;

• În Documentarul legal de la sfârşitul materialului găsiţi dispoziţiile din art. 6, înainte şi după 23.11.2017, precum şi cu modificările ulterioare aduse prin , în vigoare de la 1 ianuarie 2018.

c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaș prevăzut la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă sau a centrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă;

• Potrivit art. 84 din lege, copiii au dreptul la pensie de urmaș pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit până la împlinirea vârstei de 16 ani sau dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani

• Potrivit art.  86 (1), soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an.

• În forma anterioară modificării din 23.11.2017, adusă de Legea nr. 217/2017, mai erau incluse aici şi instituţile de prezentare din sistemele MAN, MAI, SRI.

d) pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale;

e) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II de invaliditate, precum și pensionarii urmași încadrați în gradul I sau II de invaliditate realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II;

• În forma anterioară modificării în vigoare din 23.11.2017, suspendarea pensiei intervenea pentru pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, care se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepția consilierilor locali sau județeni.

f) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III de invaliditate, precum și copilul pensionar de urmaș, încadrat în gradul III de invaliditate, realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II, depășind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;

• În forma anterioară modificării în vigoare din 23.11.2017, se prevedea suspendarea dreptului la pensie pentru pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III, care se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I sau II, depășind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;

g) pensionarul urmaș care a împlinit vârsta de 16 ani și nu face dovada continuării studiilor;

h) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, care realizează venituri lunare mai mari de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II;

• În forma anterioară modificării în vigoare din 23.11.2017, se prevedea suspendarea dreptului la pensie pentru soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, care realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câștigul salarial mediu brut stabilit prin .

• În forma în vigoare de la 1 ianuarie 2018, potrivit modificărilor la legea pensiilor aduse prin OUG nr. 103/2017, în cazul asiguraților sistemului public de pensii, cu excepția acelora care sunt asigurați în baza contractului de asigurare social, pentru baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale se face trimitere la Codul fiscal.

i) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, s-a recăsătorit;

j) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din același sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii.

k) Până în 23.11.2017, mai exista o situaţie de suspendare, prevăzută la lit.k) – abrogată – şi anume pentru pensionarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu salariul.

Situaţii punctuale

Pensia de urmaş: în situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, pe considerentul că îşi continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora (fără a depăși vârsta de 26 de ani), dar care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Indemnizația pentru însoțitor la pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate: plata indemnizaţiei se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituție de asistență socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere și îngrijire permanente, cu excepția situațiilor în care pensionarul este nevăzător.

Suspendarea la cerere: suspendarea plății pensiei și/sau a indemnizației pentru însoțitor se poate face și la cererea pensionarului, situație în care suspendarea plății se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea. 

Documentar legal

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Art. 6

(1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

I.

a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă;

Textul este în vigoare de la 1 ianuarie 2018, în urma modificărilor aduse de OUG nr. 103/2017; în forma anterioară, dispoziţia se referea la “a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldații și gradații voluntari;”

b) funcționarii publici;

c) Abrogat prin OUG nr. 103/2017, cu aplicare de la 1 ianuarie 2018.

Anterior, textul se referea la cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale.

d) alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal.

Anterior, textul se referea la “persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor și drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și din contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil”.

II. persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, în condițiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

III. persoanele care beneficiază de drepturi bănești lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii, denumite în continuare șomeri;

IV. persoanele care realizează venituri din activități independente, pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale, conform prevederilor Codului fiscal.

Punctul IV a fost modificat, de la 1 ianuarie 2018, prin OUG nr. 10372017. Anterior, textul se referea la persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puțin de 4 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și care se află în una dintre situațiile următoare:

a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

b) membri ai întreprinderii individuale și întreprinderii familiale;

c) persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice;

d) persoane angajate în instituții internaționale, dacă nu sunt asigurații acestora;

e) alte persoane care realizează venituri din activități profesionale;

V. Abrogat prin OUG nr. 103/2017, cu aplicare de la 1 ianuarie 2018.

Anterior, dispoziţiile se referee la cadrele militare trecute în rezervă, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condițiile legii.

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de !

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la TheWorldAthome.ro. Contact: legestart.

Fara comentarii

Scrie un comentariu

https://best-mining.com.ua

В интеренете нашел интересный web-сайт про направление www.agroxy.com.
apach.com.ua/shop/category/elektromehanicheskoe-oborudovanie/miksery-planetarnye