19 Aprilie, 2019

Ce avem de făcut în vederea deschiderii unei succesiuni

Un lucru adesea mai puţin plăcut (în afara cazului în care ne trezim cu o moştenire-surpriză de la un unchi bogat din America!), succesiunea comportă o sumă de obligaţii, atât civile, fiscale, cât şi sub aspect notarial.

● Ce prevede Codul civil

Termenul de opţiune succesorală. Potrivit art.1103, dreptul de opţiune succesorală se exercită în termen de un an de la data deschiderii moştenirii. Termenul de opţiune curge:

a) de la data naşterii celui chemat la moştenire, dacă naşterea s-a produs după deschiderea moştenirii;

b) de la data înregistrării morţii în registrul de stare civilă, dacă înregistrarea se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti de declarare a morţii celui care lasă moştenirea, afară numai dacă succesibilul a cunoscut faptul morţii sau hotărârea de declarare a morţii la o dată anterioară, caz în care termenul curge de la această din urmă dată;

c) de la data la care legatarul a cunoscut sau trebuia să cunoască legatul său, dacă testamentul cuprinzând acest legat este descoperit după deschiderea moştenirii;

d) de la data la care succesibilul a cunoscut sau trebuia să cunoască legătura de rudenie pe care se întemeiază vocaţia sa la moştenire, dacă această dată este ulterioară deschiderii moştenirii.

Termenului de un an, pentru opţiunea succesorală, i se aplică prevederile referitoare la suspendarea şi repunerea în termenul de prescripţie extinctivă.

Prorogarea termenului. În cazul în care succesibilul a cerut întocmirea inventarului anterior exercitării dreptului de opţiune succesorală, termenul de opţiune nu se va împlini mai devreme de două luni de la data la care i se comunică procesul-verbal de inventariere. Pe durata efectuării inventarului, succesibilul nu poate fi considerat moştenitor, cu excepţia cazului în care a acceptat moştenirea.

● Obligaţii notariale

Procedura succesorală. Potrivit art.69 din a notarilor publici şi a activităţii notariale (republicată în Monitorul oficial nr. 732/2011), procedura succesorală notarială se deschide la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a secretarului consiliului local al localităţii în raza căreia se aflau bunurile defunctului la data deschiderii moştenirii.

În cererea de deschidere a procedurii succesorale vor fi menţionate datele de stare civilă ale defunctului, numele, prenumele şi domiciliul moştenitorilor prezumtivi, bunurile defunctului, cu menţionarea valorii acestora, precum şi a pasivului succesoral.

Cererea va fi înscrisă în registrul succesoral al notarului public.

În cazurile prevăzute de lege sau la cererea celor interesaţi, notarul public, personal sau printr-un delegat, va face inventarierea bunurilor succesorale. Dacă nu există cerere anterioară pentru deschiderea procedurii succesorale, cererea de inventariere ţine loc şi de cerere de deschidere a acestei proceduri.

Inventarierea notarială se va putea face numai cu acordul persoanei în posesia căreia se află bunurile defunctului. În caz de refuz, se va încheia un proces-verbal, semnat de cei prezenţi.

După ce constată că este legal sesizat, notarul public înregistrează cauza şi dispune citarea celor care au vocaţie la moştenire, iar dacă există testament, citează şi pe legatari şi executorul testamentar instituit. Citaţia trebuie să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii acesteia, pe lângă elementele prevăzute de , şi precizarea că, dacă succesibilul nu-şi exercită dreptul de a accepta în termenul de un an, prevăzut la art.1103 din , va fi prezumat că renunţă la moştenire.

Dacă printr-un testament autentic s-a instituit un legatar universal, se citează, în lipsă de moştenitori rezervatari, numai legatarul; dacă testamentul este olograf sau mistic, se citează şi moştenitorii legali. În ambele cazuri se va cita şi executorul testamentar, dacă a fost desemnat prin testament.

În succesiunea ce urmează a fi declarată vacantă, notarul public citează autoritatea administraţiei publice competentă a prelua bunurile. În cazul în care moştenitorul este incapabil, se citează reprezentantul său legal şi autoritatea tutelară.

Calitatea succesorală. În cadrul procedurii succesorale, notarul public stabileşte calitatea moştenitorilor şi legatarilor, întinderea drepturilor acestora, precum şi compunerea masei succesorale. În cazul existenţei unui testament găsit la inventar sau prezentat de partea interesată, notarul public procedează la deschiderea lui.

Pe bază de declaraţie sau probe administrate în cauză se va stabili dacă succesorii au acceptat succesiunea în termenul legal.

Declaraţiile de renunţare la succesiune şi cele de acceptare sub beneficiu de inventar se înscriu într-un registru special.

Calitatea de moştenitor şi numărul acestora se stabilesc prin acte de stare civilă şi cu martori, iar bunurile ce compun masa succesorală se dovedesc prin înscrisuri sau orice alte mijloace de probă admise de lege.

În succesiunile care privesc bunurile comune ale autorului succesiunii şi ale soţului supravieţuitor, cotele de contribuţie ale acestora la dobândirea bunurilor se stabilesc prin acordul moştenitorilor.

Procedura succesorală se poate suspenda în următoarele cazuri:

a) a trecut un an de la deschiderea moştenirii şi, deşi au fost legal citaţi, succesibilii nu s-au prezentat ori au abandonat procedura succesorală, fără a cere eliberarea certificatului de moştenitor şi există dovada că cel puţin unul dintre ei a acceptat moştenirea;

b) succesibilii îşi contestă unii altora calitatea sau nu se înţeleg cu privire la compunerea masei succesorale şi la întinderea drepturilor care li se cuvin;

c) moştenitorii sau alte persoane interesate prezintă dovada că s-au adresat instanţei de judecată pentru stabilirea drepturilor lor.

În încheierea de suspendare se consemnează elementele care au rezultat din dezbateri, până la momentul suspendării, cu privire la identitatea celor prezenţi, opţiunea succesorală a acestora şi compunerea masei succesorale.

În cazurile în care succesibilii îşi contestă unii altora calitatea sau nu se înţeleg cu privire la compunerea masei succesorale şi la întinderea drepturilor care li se cuvin, notarul public stabileşte prin încheiere masa succesorală, cu precizarea bunurilor sau a drepturilor care se contestă, întinderea drepturilor moştenitorilor şi motivele neînţelegerii, îndrumând părţile să soluţioneze neînţelegerile dintre ele pe cale judecătorească.

În cazurile de suspendare a procedurii succesorale menţionate la situaţiile de la literele a) şi b) de mai sus, dacă nu s-a făcut dovada că cei în cauză s-au adresat instanţei sau cei interesaţi n-au cerut repunerea pe rol a cauzei, notarul public va stabili taxele succesorale provizorii şi onorariile şi le va comunica organelor financiare.

La cererea părţilor, notarul public va putea repune pe rol dosarul succesoral oricând, dacă se constată încetarea cauzelor care au determinat suspendarea lui.

Dacă notarul public constată că în masa succesorală nu există bunuri, dispune prin încheiere închiderea procedurii succesorale şi clasează cauza ca fără obiect.

În succesiunea în care există bunuri, s-a realizat acordul între moştenitori şi s-au administrat probe îndestulătoare, notarul public întocmeşte încheierea finală a procedurii succesorale. Încheierea finală va cuprinde, pe lângă menţiunile comune încheierilor notariale, numele, prenumele şi ultimul domiciliu al defunctului, data decesului, numele, domiciliul şi întinderea drepturilor tuturor moştenitorilor şi legatarilor, bunurile şi datoriile succesiunii, taxele de timbru, onorariul, precum şi alte date care au fost necesare la soluţionarea cauzei.

Dacă moştenitorii şi-au împărţit bunurile prin bună-învoială, în încheiere se va arăta modul de împărţeală şi bunurile succesorale atribuite fiecăruia. Actul de împărţeală va putea fi cuprins în încheierea finală sau se va putea întocmi separat, în una dintre formele prescrise de lege.

Încheierea procedurii succesorale se poate face şi înainte de expirarea termenului de acceptare a succesiunii, dacă este neîndoielnic că nu mai sunt şi alte persoane îndreptăţite la succesiune.

De asemenea, procedura succesorală se poate încheia de îndată, în temeiul unui testament, dacă acesta îndeplineşte condiţiile legale de formă, nu conţine dispoziţii contrare legii şi nu aduce atingere drepturilor moştenitorilor rezervatari sau există acordul acestora. În aceleaşi condiţii, notarul public va putea stabili drepturile legatarului particular asupra bunurilor determinate prin testament.

Notarul public, având acordul tuturor moştenitorilor, va putea proceda la reducerea liberalităţilor, până la limitele prevăzute de lege.

Pe baza încheierii finale, în termen de 20 de zile, se redactează certificatul de moştenitor sau de legatar, care va cuprinde constatările din această încheiere referitoare la masa succesorală, numărul şi calitatea moştenitorilor şi cotele ce le revin din patrimoniul defunctului. Un exemplar al certificatului de moştenitor se eliberează fiecăruia dintre moştenitori sau legatari, după caz, după achitarea taxelor succesorale şi a onorariilor. În cazul în care s-a instituit un executor testamentar, se va elibera, în condiţiile de mai sus, un certificat constatator al acestei calităţi.

În cazul în care nu s-a făcut dovada existenţei unor bunuri în patrimoniul defunctului ori determinarea acestora necesită operaţiuni de durată şi moştenitorii solicită să li se stabilească numai calitatea, se poate emite certificat de calitate de moştenitor.

În lipsa moştenitorilor legali sau testamentari, la cererea reprezentantului statului, notarul public constată că succesiunea este vacantă, eliberând certificat de vacanţă succesorală, după expirarea termenului legal de acceptare a succesiunii.

După emiterea certificatului de moştenitor nu se mai poate întocmi alt certificat, decât în situaţiile prevăzute de lege.

Certificatul de moştenitor suplimentar. Cu acordul tuturor moştenitorilor, notarul public poate relua procedura succesorală, în vederea completării încheierii finale cu bunurile omise din masa succesorală, eliberând un certificat de moştenitor suplimentar.

Cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin emiterea certificatului de moştenitor pot cere instanţei judecătoreşti anularea acestuia şi stabilirea drepturilor lor, conform legii. Până la anularea sa prin hotărâre judecătorească, certificatul de moştenitor face dovada deplină în privinţa calităţii de moştenitor şi a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecărui moştenitor în parte. În cazul anulării certificatului de moştenitor, notarul public va elibera un nou certificat, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. În acest scop, instanţelor judecătoreşti le revine obligaţia de a trimite la biroul notarului public competent în soluţionarea cauzei o copie de pe hotărârea rămasă definitivă şi irevocabilă, împreună cu dosarul notarial, dacă a fost cerut în timpul judecăţii.

Obligaţii fiscale

Potrivit , republicată în M.Of. nr.586/2002, cu modificările şi completările ulterioare, actele şi serviciile notariale, care se îndeplinesc de către notarii publici, sunt supuse taxelor de timbru. Taxele de timbru pentru actele şi serviciile notariale se datorează anticipat, cu excepţia taxelor pentru efectuarea procedurii succesorale, care se datorează până la eliberarea certificatului de moştenitor.

Codul fiscal, prin art.284 referitor la facilităţi fiscale pentru persoane fizice, prevede că nu se datorează taxa asupra succesiunii, prevăzută de privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată, cu modificările ulterioare, dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor.

, în aplicarea prevederilor art. 68 din , secretarului unităţii administrativ-teritoriale/secretarului sectorului municipiului Bucureşti, din raza localităţii în care defunctul a avut ultimul domiciliu, atunci când are cunoştinţă că moştenirea cuprinde bunuri imobile, procedând la verificarea datelor înregistrate în registrul agricol, îi revine obligaţia să trimită sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale notarului public care ţine opisul de evidenţă a procedurilor succesorale, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data decesului, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale se întocmeşte obligatoriu în 3 exemplare, din care unul se înaintează notarului public, unul compartimentului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale pentru cunoaşterea datelor de identitate a succesibililor, iar cel de-al treilea rămâne la secretar, ca unic document care stă la baza înregistrărilor din registrul de evidenţă a sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale. În registrul de evidenţă a sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale se trec şi defuncţii cu ultimul domiciliu în localitatea din raza de competenţă a secretarului respectiv, cu precizarea că nu se mai înaintează la notarul public sesizarea respectivă, iar la rubrica “observaţii” se face menţiunea “fără bunuri imobile”.

Când se constată că defunctul – autor al succesiunii, în calitate de contribuabil, a fost omis sau insuficient impus pentru anul decesului sau pentru oricare alt an din cei 5 ani anteriori decesului, se va proceda la consemnarea în sesizare a creanţelor bugetare datorate, acestea socotindu-se ca o sarcină succesorală, făcând parte din pasivul succesoral, iar moştenitorii răspund solidar în ceea ce priveşte plata creanţelor bugetare respective.

Prealabil înaintării către notarul public a sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale, secretarul va solicita compartimentului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale să cerceteze poziţia din rolul nominal unic al defunctului, în ceea ce priveşte impunerea pentru cei 5 ani din urmă. Cercetarea se face atât asupra înregistrărilor din registrul de rol nominal unic, cât şi asupra celor din registrul agricol.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la TheWorldAthome.ro. Contact: legestart.

Comentarii

 • Răspunde
  Pascal Nicoleta
  septembrie 24 2012

  buna ziua,doresc sa deschid succesiune dupa bunicul meu care a decedat in 1985.bunurile sunt proprii(mostenite).el a avut 5 copii din care 3 au renuntat la succesiune facind acte la notar.au ramas ca mostenitori sotia acestuia care este decedata din 1996 si 2 copii care sunt decedati din 1995(tatal meu) si un unchi decedat in 2009.care sunt pasii,cum trebuie procedat?e vorba de citeva terenuri care au nr topo.imi pot alege terenurile fara a depasi cota parte?la fel si ceilalti succesori?nu s-a platit impozit pe acele terenuri niciodata,trebuie platit?am inteles caci am nevoie de o anexa data de primaria razei ultimului domiciuliu al defunctului.ce se intimpla daca succesori nu vor sa vina la notar?incerc sa ocolesc instanta, nu pot sa fac expertize judiciare topo pe toate bunurile caci nu imi permit.

  • Răspunde
   Admin TheWorldAthome Blog
   septembrie 25 2012

   Bună ziua,

   Pentru a afla un răspuns relevant la întrebarea dvs., vă sfătuim să intraţi pe forumul nostru, unde un specialist vă poate ajuta. Adresa forumului este următoarea: https://theworldathome.info/forum.htm

   Mulţumim.

 • Răspunde
  rafiei rodica
  decembrie 14 2012

  buna ziua am o matusa careia i-a murit sotul anul trecut.sotul ei are 4 frati in viata si inca 2 frati decedati.are 2 ap si o masina cum se imparte mostenirea?
  exista posibilitatea sa mosteneasca ea tot ce are?(tot ce are 2 ap si o masina a dobandit in timpul casatoriei cu sotul ei)va multumesc

  • Răspunde
   Admin TheWorldAthome
   ianuarie 4 2013

   Bună ziua,

   Pentru a afla un răspuns pertinent la problema dumneavoastră, vă recomandăm să intraţi pe forumul nostru, care se află la următoarea adresă:

   Vă mulţumim!

 • Răspunde
  Daniel
  ianuarie 29 2013

  Buna ziua ! Am un frate, caruia dupa taxa de succesiune dupa tatal nostru, eu, impreuna cu mama si cu ceilalti doi frati, am fost de acord sa ii lasam totul (casa, masina, teren ), fara a trece vreo clauza in favoarea noastra sau a mamei noastre. Dupa un timp, au inceput discutiile….iar acum nu stim cum sa procedam sa punem niste clauze in actul succesoral. Ne puteti indruma…?? Va multumesc !

 • Răspunde
  nae
  februarie 4 2013

  poate imi raspunde cineva la intrebarea mea,pusa anterior/va multumesc,de ce notari solicita deschiderea de succesiuni,inaintea treceri termenului de 6 luni sau 1 an?

 • Răspunde
  camara dana
  februarie 4 2013

  Buna seara. Va rog sa ma lamuriti cu cateva probleme legate de dezbaterea masei succesorale dupa socrii mei. Socrul a murit acum 11 ani, nu s-a dezbatut masa succesorala. Acesta a mai fost casatorit si are din casnicia anterioara un baiat in varsta de 54 de ani. Din a doua casnicie au rezultat 2 baieti, sotul meu si un frate mai mic. Acum cateva luni, mai precis pe data de 14 septembrie a murit si mama soacra. In casa locuieste fratele mai mic impreuna cu sotia /au 7 ani de casnicie , fara nicun copil, au facut modificari in casa, au inlocuit ferestrele cu termopane, au schimbat baia, au varuit camerele, cumnata a schimbat perdelele, multe transformari facute insa fara sa ne consulte si oarecum fortat .Acum trebuie sa desbatem masa succesorala, am gasit ca termenul este si de 6 luni si de 1 an.Timpul nu ne este favorabil nici unuia dintre noi, acum au aparut si ceva discutii legate de faptul ca se afirma ca ,, acum dupa ce ne-am aranjat casa, vin unii cu prretentii, vindem si impartim….mie personal nu prea imi convine situatia nici atitudinea lor ,Va rog sa imi spuneti care este procedura legala, termenul legal, sau poate va pot suna pe un numar de telefon

 • Răspunde
  Maria
  august 4 2013

  Buna seara! As dori sa ma ajutati in urmatorul context – in urma casatoriei, parintii au devenit proprietarii a 4 loturi de pamant(2 de la parintii mamei si 2 de la parintii tatei). Tata decedeaza in urma cu 42 ani, in urma casatoriei rezultand 2 copii. Dupa 3 ani de la decesul tatei, mama are o relatie de concubinaj din care au mai rezultat 3 copii. intre timp bunicul din partea mamei ii lasa cu contract de vanzare cumparare inca 2 loturi de teren.Mentionez ca nu au fost demarate actiunile ulterioare decesului tatalui.(succesiune/mostenire , etc). in 2012 urmare unei conjuncturi tot terenul a fost trecut in registrul agricol pe numele unuia din fratii din a doua relatie.
  INTREBARI
  1. ce drepturi ii da fratelui(vitreg)faptul ca a fost trecut terenul in rolul lui
  2. ce se intampla cu loturile pe care mama are contracte de vanzare cumparare (pot fi instrainate de ea in timpul vietii sau intra la mostenire in caz de deces)
  3. cum se imparte terenu intre cei 5 copii
  4. ce drepturi are barbatul din concubinaj in caz de decesul mamei(el neavand niciun aport material)
  5. cum se imparte terenul provenit de la tatal natural ai celor 2 frati din prima casatorie
  Multumesc anticipat

 • Răspunde
  Adriana Maria
  octombrie 29 2013

  Buna ziua!As dori sa ma ajutati intr-o problema -in 1999 am ramas vaduva si cu un copil, succesiunea nu am facut-o,ulterior am cunoscut pe cineva am mai facut un copil,de curind ne-am si cununat.Problema unde este de ce nu pot face succesiunea fara primul copil, cu toate ca el este de acord cu tot ce am hotarat. Vreau sa fac succesiunea pentru al pune in vanzare sa nu mai platesc taxe de doua ori.Ce sa fac cum sa procedez?

 • Răspunde
  Karmalia
  martie 23 2014

  Buna, tatal meu a murit in 2006, de atunci incerc sa fac succesiunea pe casa care a lasat-o mostenire mie si surorii mele. Sora mea este paranoia si crede ca daca face succesiunea, eu fac imprumut la banca si pun casa gaj desi i-am explicat de nenumarate ori ca fara ea nu pot face nimic nici la banca nici in alta parte… Asadar, intreb atat: pot face succesiunea fara ea, avand in vedere ca ea este in Spania si nu vrea sa imi dea nici un act? (am doar actul lui tata de deces) Multe multumiri

 • Răspunde
  IULIAN
  aprilie 7 2014

  TATAL MEU A MURIT ACUM 57 DE ANI. EU PRACTIC NU L-AM CUNOSCUT. MAMA MEA REFUZA SA-MI SPUNA CEVA DESPRE EL. UNELE RUDE SPUN INSA CA TATA AR FI AVUT PAMANT SI CASA. MAI POT DESCHIDE SUCCESIUNE?

 • Răspunde
  popa
  iunie 13 2014

  am umparat un apartament in anul 2000 iar acum unul dintre copii celei care ne-a vandut ne cere copie de pe actul de vanzare cumparare spunan-d ca ii trebuie sa deschida taxa de succesiune . Este normal sa mai depuna copie dupa atul de vanzare cumparare daca imobilul a fost vandut inainte de deces.

 • Răspunde
  Alexandru
  iunie 16 2014

  Un caz:
  Sotul si sotia sunt asociati (si administratori-salariati) la o societate comerciala. Sotul a decedat. El are 2 copii din prima casatorie si o fiica cu actuala sotie, vaduva acum. Va rog respectuos sa-mi spuneti cum se face procedura succesorala? Ce drepturi (succesorale) au cei doi fii ai defunctului din prima casatorie?
  Va rog sa-mi raspundeti pe mail-ul “sanduvelescu @ yahoo.com”
  Multumesc

 • Răspunde
  Ramo
  iunie 22 2014

  Buna ziua.
  S-a deschis o succesiune in urma decesului bunicului meu.Mostenitorii sunt : sotia ,fica si nepoata din partea fiului decedat( adica eu).Bunicul inaninte de a muri ,in spital fiind a facut un testament cu notari lasand toata averea ficei.
  Aceasta mi-a solicitat ulterior,totusi o declaratie notariala prin care sa mentionez ca renunt la toata averea,ceea ce eu nu am acceptat.Ce trebuie sa fac mai departe?,cum pot ataca acel testament?,va rog sa ma ajutati sau de ce mi-a cerut declaratia ,daca ea are testament? Multumesc anticipat.

 • Răspunde
  Andreea
  iulie 2 2014

  Buna ziua

  Imi spuneti va rog care este perioada pentru dreptul de optiune succesorala in cazul mostenirii vacante?

  Va multumesc

 • Răspunde
  teodorescu
  octombrie 24 2014

  buna seara doresc sa stiu care sant demersurile tatalui meu care este copil unic si parintii lui au decedat mama in 1984 iar tatal in2000 dupa care el nu a facut nici un demers dupa decesul acestora iar acum fratele meu va fi major si doreste sa isi deschida o ferma a lui iar ei nu stiu cum sa procedeze va multumesc astept raspuns

 • Răspunde
  David Rothschild
  februarie 4 2015

  Buna ziua. Vreau sa dezbat mostenirea cu sora si fratele pt 11 ha , parintii morti , mama de 25 ani , tata 15 ani, …..Fratele accepta 3 ha dar…………………… sora vrea 4 ha pt ea si 4 ha pt mine…………………………..Eu vreau 3ha pt sora la fel ca fratele si restul de 5ha pt mine . Tin sa spun ca eu m-am ocupat de inmormantari , pomeni, am platit timp de 25 de ani impozit la primarie pt 5 ha , si am fost ingrijitor cu carte de munca pt tata, acesta fiind pers cu handicap……..Ce sanse am sa raman cu cele 5 ha pe care le lucrez de 25 de ani? Multumesc.

 • Răspunde
  Daniel
  februarie 8 2015

  Buna ziua am si eu o intrebare, ce se poate intampla daca o persoana necunoscuta vrea sa treaca pe numele meu un imobil de afaceri, da eu sa nu pot profita de el timp de 5 ani si dupa pot sa ma folosesc de el

 • Răspunde
  sutoiu
  martie 13 2015

  bunaziua tatal meu a decedat nu are acte pe casa ce se poate face are 3 copii din prima castorie sant mari copii au peste 20ani ,iar cu cea de a doua sotie are doar o fata ce se poate face

 • Răspunde
  aprilie 14 2015

  ce pot sa fac sa intru in posesia mosteniri dupa ce a fost facuta o succesiune,in anul 2001

 • Răspunde
  iunie 15 2015

  Buna ziua,tatal meu a decedat acum 7 ani si mama acum 6 ani,doresc sa deschid masa succesorala ,(noi fiind 4 copii la parinti),unul din fratii mei a ramas in casa parinteasca fara sa aiba drepturi depline, facand investitii fara sa ne consulte pe noi cei trei frati,el beneficiaza de tot ce inseamna casa ,teren in curte care este mare si 3 ha de pamant extravilan. Doresc sa stiu cum trebuie sa procedez si cat m-ar costa? in conditiile in care am vazut ca in aceasta perioada iunie 2015 s-a dat o hotarare de Guvern prind succesiunea bunurilor care se vrea gratuita,multumesc.

 • Răspunde
  Dinu
  iulie 10 2015

  Buna ziua! Tatal meu a murit in decembrie 2014 cum pot sa aflu daca sora mea a deschis succesiuneal in monitorul oficial? Este asevarat ca o succesiune costa 1000 de euro?

 • Răspunde
  Florian
  decembrie 27 2015

  Buna ziua ! Mama a decedat in 2010 . Tata a decedat in 2015 . Tata cu mama au avut trei copii . Tata din alta casatorie a mai avut doi copii , care au decedat in 2009 respectiv 2010 . Cei doi frati decedati au cate doi mostnitori .Tata in urma partajului a avut o mostenire de 5,8 Ha. Ce cote revin in urma sucesiuni dupa tata si daca mama intra in cota de succesiune . Multumesc!

 • Răspunde
  marin
  ianuarie 28 2016

  dupa decesul mamei a ramas o garsoniera moi suntem 3 fete mostenitoare cum se imparte aceasta garsomiera

 • Răspunde
  Dragoș
  februarie 10 2016

  Tată a decedat în 2016 .Când se poate dezbate succesiunea ?Avem o casă iar ca succesori sunt mamă și o soră.

 • Răspunde
  Alexandru
  februarie 18 2016

  Bună ziua! Va rog sa mă ajutați/îmi explicați ceva… Bunicul meu a decedat acum 18 ani și nu s-a făcut taxa de succesiune. Vreau sa știu dacă bunica și matusa pot înstrăinat bunurile care i-au aparținut bunicului ( casa și terenuri).

 • Răspunde
  mai 10 2016

  am un frate vitreg din prima casatorie amamei mele .dupa moartea tatalui am facut un certificat mostenitor 3parti eu si 1sfert casacu3ha pamint mama cu titlu propietar pamint (mostenitor defunct)au trecut 8 ani si vreau sa fac succesiunea .ce drepturi am eu ; pot sa fac o succesine pe restul de casa si teren ? sau o succesiune partiala tinand cont ca toate taxele le platesc eu? la ce taxe sa ma astept(de succesiune)

 • Răspunde
  Lucia Mariana
  iulie 1 2016

  o vecina a mea a avut un copil dintr./un concubinaj.Au murit atit copilul cit si tatal lui.Mama are dreptul la mostenirea dintr/o casa si daca se poate sa.mi spuneti cit.Nepotii sotului au dat/o in judecata si au cistigat/Acum trebuie sa paraseasca casa.Vrea sa stie cum sa procedeze pentru obtinerea mostenirii din partea fiului.Multumesc

 • Răspunde
  mihai
  iulie 23 2016

  am un frate decedat si trebuie sa deschid succesiunea. el nu a fost casatorit , nu are copii. are o casa proprietate, care se mosteneste de doi frati si o sora. eu la fel nu sunt casatorit si sunt singurul care ii poarta numele. mai am o sora maritata si un frate plecat de foarte multi ani si-a schimbat si numele practic nu mai tinea legatura cu noi de peste 20 ani . mai mentionez ca eu am 46 ani si sunt la fel singur ca si fratele decedat. v-as ruga daca puteti sa-mi spuneti cum procedez cu succesiunea , si cine mosteneste casa fratelui meu daca nu a lasat nici un testament. multumesc.

 • Răspunde
  Laura
  noiembrie 14 2016

  Ce se intampla daca unul dintre mostenitori, in cazul unei succesiuni, sufera de boala Alzheimer.

 • Răspunde
  cristina
  noiembrie 16 2016

  Buna ziua. Doresc sa stiu care sunt costurile pt. 4 sucesiuni si unde ma pot adresa in cazul pierderii documentelor originale? Va multumesc pt. ajutor .

  • Răspunde
   iunie 13 2017

   Buna ziua!,
   Situatia mea este urmatoarea: suntem doi frati, mama a decedat in 1997 iar tata in februarie 2017. Fratele a acumulat datorii la impozit pentru terenul de care a beneficiat si nu pot sa dezbat succesiunea din aceasta cauza. Imi zice sa astept pana o sa aibe bani. Este si totdeauna a fost un om iresponsabil, nu-i place munca si tot timpul invoca drepturi, indatoririle sunt ale altora. eu nu sunt dispusa sa-i platesc nimic, nu am nicio garantie ca voi recupera banii. Nu este un om de inteles. Ce am de facut?, am o alta cale de rezolvare legala? Multumesc anticipat!
   13.06.2017

 • Răspunde
  Anca
  februarie 28 2017

  Bună ziua, cu o problema în legătură cu niște pământuri moștenire de la bunicul meu va deranjez. Bunicul meu deține câteva pământuri și în anii1984-85 când se făcea recensământul a trecut la primărie ,pt ca așa era atunci pe vremurile acelea,pe tata ca mostenitor bunicul meu având încă 3 copii .în tot acești ani pana în prezent părinții mei au plătit taxe pt pământuri .în 2003 tatăl meu a decedat la 2 ani după el a decedat și bunicul,bunica numai este nici ea în viața ,însă noi am continuat să plătim taxe la primărie pt aceste pământuri. Întrebarea mea este la cine trebuie sau cum trebuie să fac taxa de succesiune și cine intra la aceasta moștenire :eu și fratele meu sau trebuie împărțite aceste pământuri cu cei 3 frați ai tatălui meu ?va mulțumesc

 • Răspunde
  Elena
  martie 20 2017

  Bună ziua,
  As dori sa va prezint următoarea situație :
  -suntem doi frați
  -mama a murit în august 2016
  -trăiește doar tatăl nostru
  -casa este pe numele bunicului nostru (tatăl tatei), deși a fost construită de părinții mei și aceștia au plătit impozitul la primărie
  -există și ceva pământ , cu certificat de proprietate pe numele bunicului dar specificat pe acesta cât a moștenit fiecare urmaș
  -fratele este necăsătorit dar are trei copii cu o doamna, copiii fiind recunoscuți de acesta
  -fratele suferă de o boala incurabila, are datorii foarte mari pe care nu le poate achita.
  Îmi puteți spune, va rog, cum se face succesiunea , ce drepturi are concubina, ce drepturi au copiii și cine achita datoriile acumulate de fratele meu si concubina lui,in cazul în care și tatăl meu decedează. Este posibil ca eu sa achit datoriile fratelui și concubinei lui ?
  Mulțumesc!
  Mulțumesc
  -

 • Răspunde
  ION
  iunie 29 2017

  Parintii morti de mai multi ani,eu si fratele meu dorim sa facem o impartire a bunurilor casa si pamint pe cale
  amiabila ,mentioneza ca detinem titlu de propietate, care sunt pasii de urmat.

 • Răspunde
  ioan
  iulie 19 2017

  Cum se poate obtine acte de proprietate pe bunuri,(titlu de proprietate),extrras de carte funciare,dupa tatal decedat.neavind nr.cadastral s-au nr. top.

 • Răspunde
  licuta
  octombrie 4 2017

  se tine cont de ceva reduceri la o succesiune dupa 20 de ani?

 • Răspunde
  Ani
  februarie 1 2018

  Buna seara , suntem 4 frati iar parintii au decedat iar in urma lor am dorii sa facem succesiune ne-a ramas o casa 18 arii teren iar 2 dintre frati nu au unde locuii ne-am inteles ca cei 2 sa ramana in casa si sa le ma mai dam 5 ari iar cei 13 arii sa ramana celorlati 2 daca ei sunt deaccord ,putem sa ne prezentam la succesiune? Sa poate face cota cum am impartit noi?

Scrie un comentariu

http://atrox.com.ua

sweet-smoke.com.ua

danabol-in.com